Dobro jutro

Nagradne igre
Pravila nagradne igre Kdo sestavi hitreje?
Europarkova ruleta desetakov
Pravila Vijol'čnega kluba Radia City
Kviz brez Googla - pravila igre
City premiera

Karte za nogomet
Dvig nagrade


 

Pravila nagradne igre Kdo sestavi hitreje?

07.05.2023 | Nagradne igre
1132
 


Pravila nagradne igre “MBIKE - FACEBOOK”
 
1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre “MBIKE - FACEBOOK” (v nadaljevanju: nagradna igra) je FUTURA DDB, Poljanski nasip 6, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov www.futura.si.
Naročnik nagradne igre je VZAJEMNA d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), spletni naslov www.vzajemna.si.
 
Izvajalec nagradne igre je RADIO CITY d.o.o., Razlagova ulica 4, Maribor, 2000 Maribor (v nadaljevanju: izvajalec), spletni naslov www.radiocity.si.
 
Nagradna igra poteka od 9. 5. 2023 do 13. 5. 2023 do 23.59 ure. Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni nagradna igra na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc.
Namen nagradne igre je pridobivanje komentarjev v objavi Facebook strani izvajalca in izbor 2 nagrajencev, ki bosta sodelovala v fizičnem izzivu.
 
2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
- So fizične osebe, starejše od 15 let, pri čemer morajo nagrajenci, stari med 15 in 18 let, ob prevzemu nagrade priložiti dovoljenje za sodelovanje v nagradni igri, podpisano s strani staršev oziroma skrbnikov,
- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
- sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.
Mladoletne osebe v nagradni igri lahko sodelujejo le s soglasjem oz. odobritvijo staršev oz. skrbnikov.
Sklenitev zavarovanja z naročnikom oz. kakršenkoli drug nakup blaga ali storitev pri naročniku nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, naročniku ali izvajalcu in z njimi povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Pravili nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani www.radiocity.si in se nahajajo v fizični obliki na vpogled na sedežu organizatorja FUTURA DDB, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.
 
3. Način sodelovanja
Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) ter objaviti komentar pod objavo, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 9. 5. 2023, na časovnici Facebook strani Radio City. V
komentar mora uporabnik zapisati besedo »Sodeluj«, s tem se uvrsti v žrebanje za sodelovanje v nagradnem izzivu.
V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.
Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 14. 5. 2023 objavil dva izžrebana nagrajenca nagradne igre ter izžrebal še 4 rezerve, v primeru, da se primarna nagrajenca ne bosta mogla udeležiti nagradnega izziva. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo 14. 5. 2023 na naslovu organizatorja, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, v prisotnosti tričlanske komisije. Nagrajenca bosta o nagradi obveščena z objavo na Facebook strani Radio City in v zasebnem sporočilu na Facebooku.
Nagrajenca bosta morala organizatorju v roku 1 dne od obvestila posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka, davčni urad) v zasebnem sporočilu na Facebook strani RadioCity, v nasprotnem primeru jima pravica do nagrade zapade.
Nagrajenca se morata, v primeru, da se želita potegovati za glavno nagrado, udeležiti nagradnega izziva, ki bo potekal v Mariboru, 18. 5. 2023, med 8. in 10. uro. Nagrajenca bosta o podrobnosti glavnega izziva pravočasno obveščena preko Facebook sporočila.
Če se nagrajenca ali eden od njiju na podeljeno nagrado ne odzove pravočasno, nagrada pripade prvi rezervni osebi. Če tudi prva rezervna oseba ne prevzame nagrade, nagrada pripade drugi rezervni osebi in tako dalje.
V primeru slabega vremena oziroma drugih dejavnikov, si organizator nagradne igre pridružuje pravice o zamenjavi datuma izvedbe fizičnega izziva.
Nagradni izziv bo potekal v fizični obliki, tako da bosta morala nagrajenca tekmovati v sestavljanju kolesa in se potem še preizkusiti na kolesu ter zapeljati cca. 100 metrov. Kdor bo prvi opravil izziv uspešno, bo osvojil glavno nagrado. Drugi pa prejme tolažilno nagrado. Sestavljanje kolesa bo spremljal serviser koles s strani mreže Mbike in bo tudi član žirije, ki bo določila glavnega nagrajenca. Žirija je sestavljena iz treh članov, preostala člana sta predstavnik s strani organizatorja ter predstavnik s strani izvajalca.
Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.
 
4. Nagrade in prevzem nagrade
Nagradni sklad vključuje:
- 1x bon v vrednosti 1.500 EUR (z DDV) v trgovini A2U bikes (glavna nagrada)
- 1x bon v vrednosti 42 EUR (z DDV) v trgovini A2U bikes (tolažilna nagrada).
Dobitnik glavne nagrade bo določen glede na opravljen izziv.
Nagrade bo naročnik nagrajencem poslal po pošti v roku 15 dni po opravljenem izzivu.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Commented [DN1]: Dodati naslov in okvirno uro ali vsaj zapisati, da bosta nagrajenca o podrobnosti glavnega izziva pravočasno obveščena prek fb kanala.. ali kako drugače
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnih mestih https://www.facebook.com/radiocity.si in www.radiocity.si.
Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.
 
5. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje Facebook strani RadioCity in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje;
- nedelovanje Facebook strani RadioCity, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju;
- kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.
 
6. Plačilo dohodnine
Vrednost nagrade bon v vrednosti 1.500 EUR (z DDV) v trgovini A2U bikes (glavna nagrada) presega 42 evrov, zato se v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) všteva v davčno osnovo. Naročnik bo Finančni upravi Republike Slovenije poročal o dobitnikih nagrade, zato je nagrajenec dolžan podati svojo davčno številko. Davčna osnova za obračun akontacije dohodnine je tržna cena nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333). V skladu s 131. členom ZDoh-2 bo akontacijo dohodnine v višini 25 % plačal naročnik.
 
7. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in za namen izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu (ime in priimek, e-naslov, spol). Posredovani osebni podatki sodelujočih se hranijo en mesec, o nagrajencih pa pet let. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami). Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: agency@futura.si.
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da bo organizator v tej nagradni igri pridobljene kontaktne podatke dveh nagrajencev, ki se bosta pomerila v izzivu, posredoval naročniku za namen predaje nagrad, kar vključuje tudi:
• obveščanje nagrajencev o prejemu oziroma prevzemu nagrade,
• objavo nagrajencev (ime in priimek, nagrada) na spletni strani www.vzajemna.si in družbenih straneh Vzajemne (Facebook in Instagram).
Sodelujoči dovoli izvajalcu, naročniku in organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani www.radiocity.si in na sedežu FUTURA DDB in vsebujejo podrobnejši opis postopkov in pravic, ki jih ima sodelujoči. Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se sodelujoči lahko obrne na agency@futura.si ali po pošti, na FUTURA DDB, Poljanski nasip 6, Ljubljana, 1000 Ljubljana.
 
8. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani RadioCity. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: agency@futura.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 
Ljubljana/Maribor, 4. 5. 2023


 

GALERIJA
Novicka