Dobro jutro

Nagradne igre
Pravila Vijol'čnega kluba Radia City
Kviz brez Googla - pravila igre
City premiera
Karte za nogomet
Dvig nagrade


 

Pravila nagradne igre Mi častimo!

18.06.2020 | Nagradne igre
5866
 


 

 

P R A V I L A  N A G R A D N E  I G R E  I N

P R A V I L A  P R E V Z E M A
"Mi častimo!"
 

 

 


1. člen
Radio City razpisuje nagradno igro »Mi častimo!« (v nadaljevanju nagradna igra), v času od 28.9.2020 do 16. 10. 2020, v skladu s temi pravili in z namenom dviga poslušanosti ter poglobitev zvestobe blagovni znamki Radio City.


2. člen
V zgoraj navedenem času, dnevno ob delovnikih med 6. in 18. uro bomo poslušalce pozivali, da s klicem na 02 290 90 90, potrdijo, da so oni lastniki izžrebanega računa. Tega je potrebno predhodno poslati na racun@radiocity.si. Predračuni ne veljajo. Zgornja omejitev zneska je 500 EUR. Nagrajencu, ki bo imel po pozivu natanko dve skladbi čas, da se oglasi (v eter bo moderator povedal ime in znesek na računu), bomo povrnili znesek na računu zmanjšan za zakonsko določeno dohodnino.

 

3. člen

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrad. Zaposleni na radijski postaji Radio City, ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner in otroci) v nagradni igri ne morejo sodelovati. V kolikor bi osebe iz prejšnjega odstavka sodelovale v nagradni igri in zmagale, se tisti del nagradne igre razveljavi ter se ponovi.
Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči izrecno sprejema ta pravila in se z njimi strinja. Pravtako s sodelovanjem potrjuje, da je seznanjen s Pravilnikom o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov ter podaja izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, kot je navedena v nadaljevanju. Osebni podatki sodelujočega v strukturi ime, priimek, naslov, rojstni datum, telefonska številka, elektronski naslov, davčno številka, zunanja podoba (fotografija) in zvočni posnetek, se smejo obdelovati le za potrebe izvedbe nagradne igre. Nagrajenci so lahko le fizične osebe, ki so dolžni moderatorju posredovati svoje podatke (fotografijo zunanje podobe le zmagovalec in le, če udeleženec soglaša z objavo svoje fotografije). Z osebnimi podatki udeleženca nagradne igre bo Radio City ravnal z vso skrbnostjo, jih vpisal v evidenco osebnih podatkov – nagradne igre – in jih obdeloval zgolj in samo za potrebe izvedbe nagradne igre in prevzema nagrade ter v skladu z veljavno zakonodajo. Osebne podatke bo obdeloval Radio City in izjemoma, za potrebe davčne obravnave podeljene nagrade, računovodski servis kot zunanji pogodbeni obdelovalec. Podatek o nagrajencih bo Radio City hranil pet let, osebne podatke o ostalih sodelujočih, pa bo izbrisal po šestih mesecih od zaključka nagradne igre.

Če ne takoj, pa bodo nagrajencem najkasneje v petnajstih delovnih dneh pojasnjena vsa potrebna navodila za dvig nagrade. S tem se nagrada šteje za prejeto. V kolikor se v dvajsetih delovnih dneh od prejema nagrade nagrajenec ne oglasi, se smatra, da nagrade ne bo izkoristil in izgubi pravico do nagrade. Ob prevzemu nagrade se mora identificirati z osebnim dokumentom in s seboj prinesti kopijo potrdila o davčni številki. Udeleženci se strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (Ime, priimek in slika ob prejetju nagrade) na spletni in Facebook strani radijske postaje. 

4. člen
Akontacijo dohodnine, vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec, organizator pa bo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku.
Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili osvojitve nagrad.  Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.
Nagrada ni prenosljiva. Vsak sodelujoči pa lahko prejme tudi več nagrad, v kolikor jih osvoji v skladu s pravili nagradne igre. Mladoletne osebe lahko v nagradni igri sodelujejo le z vednostjo in dovoljenjem staršev ali skrbnikov. Za realizacijo in korektno izvedbo nagradne igre, kakor tudi za realizacijo nagrade, je odgovorna radijska postaja Radio City.

5. člen
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 15. 9. 2020 in so objavljena na spletni strani radijske postaje Radio City.  Radio City si pridržuje pravico ta pravila kadarkoli dopolniti ali spremeniti.
 
 
V Mariboru, 15. september 2020
 
Radio City d.o.o.                                                                                        Aljaž Hölbl, direktor 

GALERIJA
Novicka